01
Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Cần giúp đỡ?

Trợ giúp về tài khoản ParentVue

 • Liên hệ với trường học của bạn (liên kết đến danh sách liên hệ) để có Chìa khóa kích hoạt
 • Liên hệ với familylink@sfusd.edu cho các vấn đề khác
 • ruy cập sfusd.edu/parentvue để biết thêm tài nguyên

 • Trợ giúp Đăng ký Trực tuyến SFUSD

 • Liên hệ enrollinschool@sfusd.edu
 • Truy cập sfusd.edu/ola để biết thêm tài nguyên

 • Trợ giúp Yêu cầu Thiết bị

 • Liên hệ familylink@sfusd.edu
 • Truy cập sfusd.edu/device để biết thêm tài nguyên

 • Trợ giúp trực tuyến về biểu mẫu thẻ khẩn cấp

 • Liên hệ familylink@sfusd.edu
 • Truy cập sfusd.edu/emergencycard để biết thêm tài nguyên