01
Synergy Accessibility Tips Aksesibilidad Mode

Magulang Account Activation

Hakbang 1 ng 3: pahayag ng pagkapribado

Pakibasa nang buo ag sumusunod na Pahayag ukol sa Pagiging Pribado ng Impormasyon (Privacy Statement) at i-klik ang button na Accept (Tanggapin) upang sang-ayunan ang kasunduan ukol sa pagiging pribado ng impormasyon.
Sineseryoso ng SFUSD ang pagiging pribado ng inyong impormasyon. Nagsagawa na kami ng maraming pisikal at teknolohikal na hakbang na pangkaligtasan, at nang mabigyan ng proteksiyon ang lahat ng datos ng pamilya at estudyante. Kung nagsususpetsa kayo na nalabag ang pagiging pribado ng inyong impormasyon, pakikontak agad ang inyong paaralan. Upang matulungan kami sa pagprotekta ng impormasyon, mangyaring huwag ibahagi ang inyong username at password kanino man!
Nangangahulugan ang pagkiklik sa I Accept (Tinatanggap ko), na sinasang-ayunan ninyo ang Pahayag ukol sa Pagiging Pribado ng Impormasyon na nasa itaas.