01
Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Kích hoạt tài khoản mẹ

Bước 1 của 3: điều khoản về quyền riêng tư

Đọc qua điều khoản về quyền riêng tư sau đây và nhấp vào nút chấp nhận để đồng ý với thỏa thuận về quyền riêng tư
Quyền riêng tư này áp dụng cho Hệ thống thông tin học sinh SFUSD và trang web đăng ký trực tuyến SFUSD và chi phối việc thu thập và sử dụng dữ liệu khi có liên quan đến ứng dụng đăng ký trực tuyến và Cổng thông tin học sinh và gia đình. Bằng cách sử dụng ứng dụng đăng ký trực tuyến SFUSD, quý vị đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này. Ứng dụng trực tuyến thu thập thông tin cá nhân của học sinh và gia đình bạn cần thiết để ghi danh cho trẻ vào SFUSD. Thông tin này sẽ được sử dụng để xác minh đủ điều kiện đăng ký vào SFUSD của trẻ và sẽ được nhập vào hệ thống thông tin học sinh SFUSD như một phần trong hồ sơ của học sinh nếu quý vị chọn đăng ký cho con mình vào SFUSD. Học khu sẽ duy trì tính bảo mật của hồ sơ học sinh phù hợp với luật pháp tiểu bang và liên bang và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào được cung cấp mà không có sự đồng ý rõ ràng của quý vị trừ khi được cho phép theo luật liên bang hoặc tiểu bang hoặc theo yêu cầu của tòa án. SFUSD không thuê hoặc bán dữ liệu cá nhân của quý vị. SFUSD bảo mật thông tin cá nhân quý vị cung cấp trực tuyến khỏi sự truy cập, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Để tiếp tục bảo vệ thông tin, vui lòng không chia sẻ tên người dùng và mật khẩu của quý vị với bất kỳ ai. Nếu quý vị tin rằng thông tin trong ứng dụng trực tuyến của mình đã bị xâm phạm do vi phạm internet, vui lòng liên hệ với help@sfusd.edu
Nhấp vào tôi chấp nhận có nghĩa là bạn đồng ý với tuyên bố về quyền riêng tư ở trên.